četrtek, 20. december 2012

Dekorativni kamen v dnevni sobi

Dekorativni kamen daje prostoru pridih naravne lepote in elegance, ki jo dosežemo le z uporabo naravnega kamna. Dekorativni kamen je okolju prijazen produkt, ki bo vašemu prostoru, sobi, stanovanju ali hiši dal novo svežino in izboljšal kvaliteto bivanja za okna Internorm. Prostor bo tako poleg estetskega vidika pridobil tudi na domačnosti in prijetnem počutju.

petek, 14. december 2012

Tečaji potapljanja

Pod budnim očesom izkušenih inštruktorjev in asistentov izvajamo osnovne in nadaljevalne potapljaške tečaje in tečaje potapljaških specialnosti. Tečaji se izvajajo po pravilih mednarodne šole potapljanja UDI (United Diving Instructors). Teoretičen del in praktični del v zaprtih vodah tečaja (bazenu), tečaji potapljanja izvajamo v domačem kraju. Zaključni del izpita opravimo na morju (odprte vode). Po uspešno opravljenem teoretičnem delu, uspešno opravljenemu praktičnemu delu v bazenu, sledi zaključni izpit v morju in pridobitev mednarodne potapljaške licence.

petek, 07. december 2012

Novoletna darila 2013

Bližajo se prazniki, oziroma so že tukaj! Zato je poleg panike v denarnici tudi panika v glavi, KAJ PODARITI? Kitajski krš za nabiranje prahu? Glinene angelčke, ki krasijo shrambo? Kaj uporabnega morda? Vsekakor je dobro podariti nekaj kar bo prišlo prav, tudi če so to samo rokavice za mrzla jutra, ko je potrebno očistiti avto. Da bo odločitev o darilih lažja, je tu povezava na novoletna darila.

ponedeljek, 03. december 2012

Osebni stečaj za fizične osebe

Z A K O N
O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP)
1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
Oddelek 1.1: Vsebina zakona
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja:
1. finančno poslovanje pravnih oseb,
2. postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter
3. postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.
2. člen
(prenos in izvajanje predpisov EU)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
1. Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L št. 110 z dne 20. aprila 2001, str. 28) in
2. Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. maja 2001, str. 15).
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe Sveta št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o insolvenčnih postopkih (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1346/2000).
Oddelek 1.2: Opredelitev pojmov in kratic
3. člen
(namen opredelitve pojmov)
(1) V oddelku 1.2 tega zakona so opredeljeni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, če ni za posamezen pojem določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.
(2) V oddelku 8.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, uporabljeni v 8. poglavju tega zakona.
4. člen
(kratice drugih zakonov)
V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih zakonov:
1. OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 – UROZ195, 28/06 – odločba US, 29/07 – odločba US in 40/07 – OZ-A),
2. ZD je Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE, 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odločba US, 67/01, 83/01 – OZ),
3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI),
4. ZIZ je Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZS-G),
5. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZTFI),
6. ZPlaP je Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1 in 102/07),
7. ZSReg je Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo),
8. ZZK-1 je Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03).
5. člen
(postopki zaradi insolvetnosti)
(1) Postopki zaradi insolventnosti so:
1. postopek prisilne poravnave in
2. stečajni postopki.
(2) Stečajni postopki so:
1. stečajni postopek nad pravno osebo,
2. postopek osebnega stečaja in
3. postopek stečaja zapuščine.
6. člen
(postopka prisilnega prenehanja)
Postopka prisilnega prenehanja sta:
1. izbris iz sodnega registra brez likvidacije in
2. prisilna likvidacija.
7. člen
(pravna oseba, podjetnik, zasebnik in potrošnik)
(1) Gospodarska družba je pravna oseba, organizirana v eni od oblik iz tretjega odstavka 3. člena ZGD-1.
(2) Podjetnik ali podjetnica (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) je fizična oseba iz šestega odstavka 3. člena ZGD-1.
(3) Zavod ali javni zavod je zavod ali javni zavod po zakonu, ki ureja zavode.
(4) Zadruga je zadruga po zakonu, ki ureja zadruge.
(5) Društvo je društvo po zakonu, ki ureja društva.
(6) Javni sklad je javni sklad po zakonu, ki ureja javne sklade.
(7) Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik in ki kot poklic opravlja določeno dejavnost.
(8) Potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem besedilu: potrošnik) je fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik.
8. člen
(poslovodstvo, organ nadzora in zastopniki pravne osebe)
(1) Poslovodstvo:
1. ima pri gospodarski družbi pomen, opredeljen v 10. členu ZGD-1,
2. je pri zavodu direktor ali drug poslovodni organ zavoda,
3. je pri zadrugi upravni odbor ali predsednik zadruge,
4. je pri javnem skladu uprava,
5. je pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih pravilih pristojen in odgovoren za vodenje njenih poslov.
(2) Organ nadzora je:
1. pri delniški družbi z dvotirnim sistemom upravljanja ali javnem skladu nadzorni svet,
2. pri delniški družbi z enotirnim sistemom upravljanja upravni odbor,
3. pri družbi z omejeno odgovornostjo nadzorni svet, če ga družba ima,
4. pri zavodu svet ali drug kolegijski organ upravljanja zavoda,
5. pri zadrugi nadzorni odbor zadruge, če ga zadruga ima,
6. pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih pravilih pristojen in odgovoren za nadzor nad vodenjem njenih poslov.
(3) Zastopnik oziroma zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) pravne osebe je oseba, ki v pravni osebi opravlja funkcijo, za katero zakon ali pravila pravne osebe določajo, da oseba z imenovanjem na to funkcijo pridobi upravičenje zastopati pravno osebo.
(4) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) poslovodstva ali organa nadzora je oseba, ki je bila imenovana za opravljanje funkcije poslovodstva ali organa nadzora.
9. člen
(družbenik, pravila pravne osebe in delež)
(1) Družbenik oziroma družbenica (v nadaljnjem besedilu: družbenik) je:
1. družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo,
2. delničar oziroma delničarka (v nadaljnjem besedilu: delničar) delniške družbe ali komanditne delniške družbe,
3. ustanovitelj oziroma ustanoviteljica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ali član druge pravne osebe.
(2) Pravila pravne osebe so:
1. pri družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo: družbena pogodba,
2. pri delniški družbi ali komanditni delniški družbi: statut,
3. pri drugi pravni osebi: akt o ustanovitvi ali drug pravni akt, s katerim družbeniki v skladu z zakonom uredijo medsebojna pravna razmerja.
(3) Delež družbenika je delež, v sorazmerju s katerim je družbenik po zakonu ali pravilih pravne osebe upravičen prejeti izplačilo iz premoženja pravne osebe po plačilu vseh terjatev upnikov oziroma upnic (v nadaljnjem besedilu: upnik) te pravne osebe.
(4) Osebno odgovorni družbenik je družbenik osebne družbe ali druge pravne osebe, ki je po zakonu ali pravilih te pravne osebe odgovoren za njene obveznosti.
10. člen
(premoženje, obveznosti in kapital)
(1) Premoženje posamezne osebe so:
1. stvari v njeni lasti,
2. njene terjatve in
3. njene druge premoženjske pravice.
(2) Obveznosti posamezne osebe so vse njene obligacijske in druge denarne in nedenarne obveznosti do njenih upnikov.
(3) Čista vrednost premoženja posamezne osebe pomeni razliko med vrednostjo njenega premoženja in višino njenih obveznosti.
(4) Kapital pomeni:
1. pri gospodarski družbi in podjetniku: kapital v računovodskem pomenu in vključuje vse sestavine kapitala, ki se izkazujejo v bilanci stanja po 65. členu ZGD-1,
2. pri drugi pravni osebi: čista vrednost njenega premoženja.
11. člen
(kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost; kapitalska ustreznost; dolgoročni viri financiranja)
(1) Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost pravne ali fizične osebe v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem obdobju.
(2) Dolgoročna plačilna sposobnost je trajna sposobnost pravne ali fizične osebe izpolniti vse obveznosti ob njihovi zapadlosti.
(3) Pravna oseba ali podjetnik je dolgoročno plačilno sposoben, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov (v nadaljnjem besedilu: kapitalska ustreznost).
(4) Dolgoročni viri financiranja pravne osebe ali podjetnika so:
1. kapital kot njegov lastni vir financiranja in
2. tiste njegove obveznosti kot tuji dolgoročni viri financiranja, ki so po svojih lastnostih in namenu v skladu s pravili poslovnofinančne stroke primerne za kritje obveznosti iz poslovanja in izgub zaradi tveganj, ki jim je pravna oseba ali podjetnik izpostavljen pri svojem poslovanju.
12. člen
(pravila poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij)
(1) Pravila poslovnofinančne stroke so:
1. poslovnofinančna načela in standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter
2. druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v poslovnofinančni stroki.
(2) Pravila stroke upravljanja podjetij so izkustvena pravila skrbnega upravljanja podjetij, ki so splošno uveljavljena v stroki upravljanja podjetij. Osebni stečaj za fizične osebe

ponedeljek, 19. november 2012

Spletni nasveti in triki

Še eni od nasvetov in trikov na spletu. Zakaj so ti drugačni? Saj niso, so pa dnevno sveži, zanimivi in vedno aktualni. Vse kar se zgodi na spletu lahko preberete na spletni nasveti

Nekaj zadnjih dodanih:

 • Blogger SEO: Kako izboljšam naslov bloga?
 • Predstavljamo 008 – TV spored
 • Predstavljamo 007 – Delo na iPadu
 • Kako naredim posnetek strani – 001 – Microsoft 8
 • Google tipkovnica: Iskanje tudi z miško
 • torek, 06. november 2012

  Joke of a day

  Some of the funniest jokes of all time. Here are 3 funny jokes.

  There was this sailor and this soldier that had both died in a war at the same time and they both arrived in Heaven at the same time. St. Peter came and gave both of them their wings, but he warned them that if at any given time they had any inappropriate or unclean thoughts, their wings would automatically fall off. Just as they had put their wings on, this beautiful angel shimmed passed them with a nice smile and smellying real flesh and clean, and the soldiers wings fell right off. Then when the soldier bent over to pick up his wings, the sailors wings fell off.

  This young boy walks in on his parents having sex and gets pissed. His father however just laughed at him, so the the boy walks down the hall into his grandma's room and starts having sex with her. His father walks in to check on him and sees what's going on, and yells, hey man WTF. Then the son says uh hun you see it's not so funny when it's your mama is it?

  There was this stripper at this bar who was notorious for her split that she did at the end of each of her acts. One day she got ready to do her act, and right before she went on stage, a cat (guy) spilled a drink on stage and it didn't get mopped up too well. So this time when she got ready to do her split, she lost her balance and hit the floor so hard that it took two hours and forty five minutes to break the suction. You should have heard the round of applauses she got when she hit that floor (LOL).

  torek, 30. oktober 2012

  Kje kupiti parfum - Najcenejši parfumi na spletu

  Spletne parfumerije rastejo kot gobe po dežju. Spletična, Chick2chick, parfumi na kvadrat in še in še. Lejla, leelee, eNakupi.com, ... Izbira je res velika. Poleg spletnih parfumerij še vedno obstajajo tudi fizične trgovine, ki pa jih veliki trgovci in spletne parfumerije počasi izrinjajo. Saj pri izbiri parfuma ni neke znanosti. Približno veš kaj ti je všeč, malo pogooglaš in to je to. Aha, najcenejši parfumi na spletu so tule www.enakupi.com/parfumi

  sreda, 24. oktober 2012

  Vulkanizerstvo v Ljubljani

  Zagotavljajo vam kakovostno in nepristransko svetovanje pri izbiri pnevmatik glede na vaš stil vožnje, na vaše potrebe in potrebe vašega avta. Strokovna montaža in balansiranje pa poskrbita, da se boste vozili varno, tiho, udobno in brez tresljajev. Ponujajo pnevmatike praktično vseh proizvajalcev, vse pnevmatike kupljene pri njih pa imajo 1-letno garancijo. Večina pnevmatik je vedno na zalogi. Omogočajo tudi ustrezno hrambo aših gum. Vulkanizerstvo Daminas vas vabi!

  sreda, 03. oktober 2012

  Kamnoseštvo Ika-um d.o.o.

  Glede na vaše želje ter tehnične potrebe izvedbe izberemo najprimernejšo vrsto kamna – dolenjski naravni kamen, apnence, marmorje ali granite – ter jo obdelamo na želeni način. Brušenje, štokanje in špicanje so le nekateri od možnih načinov izvedb. Če urejate ali preurejate klet, dvorišče ali podobno vam nudimo tudi možnost, da vam mlad nadarjen arhitekt, s katerim sodelujemo, izriše različne možnosti ureditve.

  Pri delu uporabljamo izključno preverjene materiale, ki temeljijo na naravnih osnovah, npr. paroprepustne mineralne materiale na bazi apna, slikarske materiale na bazi apna itd. Z vgrajevanjem naravnih materialov ter strokovnim pristopom k sanaciji in vzdrževanju stavb si prizadevamo, da bi bili naši bivalni prostori zdravi, s tem pa bolj zdravo tudi naše bivanje v njih. Kamnoseštvo Ika-um d.o.o. z dolgoletno tradicijo.

  četrtek, 27. september 2012

  Energijske vaje z Nino Barbič

  Energetske vaje zagotavljajo naravno pomoč pri odpravljanju bolečin, stresa, slabega počutja in drugih tegob, ki nas pogosto pestijo. Vaje temeljijo na principih energijske medicine, taoističnih vaj, tradicionalne kitajske medicine, akupresure in nekaterih drugih energijskih tehnik z vidnimi učinki.

  Naučite se naprednejših energijskih tehnik za samozdravljenje, krepitev in prenovo imunskega sistema. Spoznajte zdravilne učinke uravnoteženja meridianov in poskrbite za ravnovesje vašega telesa.

  četrtek, 20. september 2012

  Izračun prihranka goriva za vozilo

  Gorivo je vsak dan dražje, zato so vozila z majhno ali optimizirano porabo čedalje bolj privlačna. Na spletni strani izračun porabe goriva lahko zračunate koliko bi prihranili ob uporabi aditivov Metabond. Pri izračunih je upoštevana dejanska poraba aditivov na interval menjave olja, oziroma na servisni interval.
  Pri tem se porabi ena doza aditiva za motorno olje, ena doza aditiva za gorivo na 1000 litrov goriva in ena doza aditiva za menjalnik na 120.000 km.

  petek, 24. avgust 2012

  Moderna pvc okna

  Ob veliki in pestri ponudbi različnih proizvajalcev oken in vrata iz lesa, pvc-ja ter aluminija, je včasih težko izbrati dobro stavbno pohištvo od slabega. Danes vsi tekmujejo s profili, komorami, nemško tehnologijo, slovensko marljivostjo, in še čim. Razlika med okni ni samo v kvaliteti, ampak tudi v dizajnu in obliki. Nekatera imajo malo več 'mesa' in zgledajo morda malo čudno z debelimi okvirji. Moderna pvc okna Poleg zaščitenega dizajna, kakovostne izvedbe in kasneje tudi montaže, je seveda pomembna tudi cena.

  Kako se odločiti? Dobro vprašanje. Samo nizka cena seveda ni dovolj. Forumi tudi niso vedno merodajni, saj ponavadi proizvajalci pišejo samo o sebi, ali pa po njih pljuva konkurenca.

  ponedeljek, 13. avgust 2012

  Tradicionalno mlinarstvo mlin Košak

  Mlin Košak je danes eden redkih delujočih mlinov v Sloveniji, ki bogato družinsko tradicijo uspešno povezuje s sodobnimi načini pridelave. Mlinarstvo je bilo v Sloveniji od nekdaj zelo čislano, tako je tudi danes. Kljub nekaterim večjim mlinom se še vedno ohranja tradicionalno mlinarstvo.

  torek, 17. julij 2012

  Apartmaji Ribarica pri Karlobagu, Kvarner, Hrvaška

  Popolnoma prenovljeni apartmaji Ribarica pri Karlobagu. V neokrnjeni naravi, samo 30 m od morja (merjeno!). Poleg klimatiziranih prostorov, je v vsakem dodatno tudi stropni ventilator, kopalnica s tušem, TV-jem, kuhinjo, prostorno teraso z ležalniki. Sicer pa, preverite galerijo slik.

  V okolici je veliko zanimivih lokacij, ki jih lahko obiščete. Od Plitvičkih jezer, do Memorialnega centra Nikola Tesla.


  petek, 13. julij 2012

  Oglaševanje ob cesti in na javni razsvetljavi

  Oglaševanje ob cesti je skoraj že izpodrinilo klasično oglaševanje. Panoji, popularno obešanke, so zelo opazna oglasna sporočila pritrjena na javni razsvetljavi ob prometnih cestah v mestih ali naseljih in imajo poleg dobre vidnosti učinek nenehne prisotnosti. Zunanje oglaševanje je najbolj učinkovito na prometnicah, kjer se velika frekvenca vozil, na avtobusnih postajališčih, ob šolah, itd.


  četrtek, 28. junij 2012

  Prenova kopalnice in vodovodne inštalacije

  Adaptacija in prenavljanje stanovanja je zahteven in dolgotrajen postopek, ki poleg izkušenj zahteva natančnost, doslednost in prilagodljivost. Strojne in vodovodne inštalacije Špehar smo vam pri tem v pomoč. Prenova kopalnice je še posebej zahteven projekt, saj poleg vseh inštalacij, tako vodovodnih kot strojnih in ogrevanja, zahteva še polaganje ploščic, vzidavo kadi, montažo elementov, električne inštalacije, ...


  petek, 18. maj 2012

  Kozmogrami - Robi Lavin

  Svetovanje se uporablja holistično za vsa življenjska področja, individualno za vsakega posameznika, v spodbujanju človekovega potenciala. Ciljno vodilo je, da vsi viri ki jih posameznik potrebuje, so v njem samem ; čigar interes je : doseganje polnega potenciala samouresničitve, osebna rast, doseganje ciljev, sledenje talentom, zdravo duševno in telesno življenje, avtentično osmišljeno življenje.

  Kozmogrami

  "V današnji danosti polne lune, katera mi omogoča poglobljen duhovni študij, sem se tokrat posvetil iskanju spoznanj o svoji integraciji. Izhodišče sem si zastavil centralno, v vsebinski resonanci s prav vsemi vidiki mojih aktivnosti-poklicnih in osebnih, z namenom da nobena plat mojega bivanja ni izuzeta. Uporabil sem svoj preizkušen pristop avtoanalize ( od spodaj gor ) in dopolnjujoče metode intuitivnega vedenja ( od zgoraj dol ). Metoda razkrije globlje duševne mehanizme delovanja ( preteklost ) in navezujoče usmeritve ustvarjalnih nalog ( prihodnost ). Tudi v tem primeru sem se zbrano potrudil integrirati preteklost in prihodnost v enovito časovnico razvoja, brez prekinitev.
  Ugotavljam, da se naši skriti potenciali večkrat znajdejo izgubljeni v labirintu naše duševnosti. Edina pot da se jih najde je, da ¨ prepotujemo ¨ labirint svojih duševnih vozlov prav do sredine - notranjega izvora. Pot samospoznavanja lahko poimenujemo notranji labirint. S tem delom ozaveščamo svoje duševne lastnosti, dokler ne prepoznamo izvorni značaj svoje duše, kjer se nahaja centralna rešitev za naše življenje. V tej končni fazi notranjega dela s sabo, se tudi naši izgubljeni ( latentno pozabljeni, zastrti ) potenciali vrnejo na svoje mesto. Povdarek velja na opozorilu, da vkolikor ne pridemo do središča notranjega labirinta ( transpersonalni stik s svojo dušo ), lahko nebogljeno,neuspešno iščemo rešitve v neskončnost! In obratno, zgodbe ki se nam lahko vlečejo zelo dolgo, dobijo v stanju izvora končen razplet."

  četrtek, 03. maj 2012

  Visokotlačni čistilni stroji Karcher

  Karcher je pojem kakovosti, tradicije in zanesljivosti. Skoraj vsi imamo doma "kirher", visokotlačni čistilec, ki je tako kot adidaske že ponarodel. Vendar tudi stroji kot so karcher potrebujejo zanesljiv redni servis in rutinsko vzdrževanje naprav, saj le-topodaljša življenjsko dobo strojev, ohranja njihovo storilnost, pomaga zmanjšati možnost velikih okvar ter zaščiti vašo začetno investicijo.

  Veliko podjetij danes prodaja stroje Kaercher, vendarle pa vam vsi ne morejo zagotoviti ustrezno redno vdrževanje, servisiranje in dobavo rezervnih delov. Tako, da na koncu nizka cena, niti ni nujno najugodnejša. 

  sobota, 21. april 2012

  Nosečniška oblačila za nosečnice

  Nosečnost je že sama po sebi posebno čarobno obdobje, zato je prav, da tudi oblačila za nosečnice odsevajo notranje stanje in počutje vsake ženske ter ji pomagajo, da tudi v nosečnosti sije in se počuti maksimalno udobno, lepo in privlačno. Glede na to, da ima vsaka ženska svoj pečat in svoj stil, je tudi kolekcija oblačil prilagojena različnim tipom žensk, tako da bo vsaka našla oblačila po meri in okusu.

  Blagovna namka Love2wait je v nekaj letih zaradi kvalitete in dobre osmišljenosti postala popularna po vsej Evropi in je danes na voljo že v več kot 15 državah, kjer so ženske prepoznale kakovost in v času veselega pričakovanja najraje izbirajo L2W.

  torek, 17. april 2012

  Slovenski pravopis online za pametne telefone

  Sedaj lahko slovenski pravopis uporabljate tudi na mobilnikih. Aplikacija Slovenski Pravopis združuje najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa, ki so obrazložena na enostaven in razumljiv način, poleg tega pa so pravila podkreljena s številnimi konkretnimi primeri, ki so dodatna pomoč pri razumevanju.Zakaj bi ga moral/a imeti? Ker je fensi! Ups, je ta beseda v slovenskem pravopisu? Hitro pogledat v aplikacijo.

  »Slovenskega jezika zaradi večstoletne nepretrgane pisne rabe ni mogoče več ustvarjati na novo, zato je za marsikatere pojave in stanja v njem najbolje, da jih stroka pošteno opiše in v skladu s tem normira, saj se bo sicer zapletala med željo po nedosegljivi pravopisni popolnosti in rabo, ki bo drugačna. SP 2001 poskuša marsikdaj enotiti v hudem nasprotju z rabo. Tako je v SP 2001 predpisana oblika OKOLIJSKI (zaradi rodilnika množine samostalnika OKOLIJ), čeprav se splošno uporablja OKOLJSKI, ki je izgovorljiva in ni žaljiva - ne čutimo je kot napako, saj jo je besedotvorno mogoče nasloniti na izgovorljiv rodilnik množine OKOLJ, zapisan že v SSKJ-ju.« vir wikipedia.org  petek, 13. april 2012

  Moto trgovina z motoristično opremo in rezervni deli za motorje

  Trgovina z motoristično opremo DTK MOTO. Velika izbira opreme za motoriste: čelade za motoriste, oprema za motorna kolesa in motocikle ter štirikolesnike, rezervni deli za motorje. Letne motoristične jakne in kombinezoni za vroče poletne dni v različnih barvah. Usnjene jakne imajo vgrajene ščitnike ramen, komolcev in hrbta, ki so odstranljivi. Jakne imajo tudi všito snemljivo podlogo. Čelade THH izdelujejo že od leta 1974, odlikujejo se z visoko mero udobja, varnosti, odličnim dizajnom, grafiko ter visoko kvaliteto glede na ceno.
  ponedeljek, 09. april 2012

  Naravna mineralna kozmetika

  ALEXAMI is een Australisch bedrijf dat een verschil wil maken- onze missie is ervoor zorgen dat je er net zo goed uitziet aan de buitenkant als aan de binnenkant, op een natuurlijke manier.
  Ne razumete? Nekaj o naravni kozmetiki in avstralskem poreklu. Več na strani mineralna kozmetika.

  četrtek, 05. april 2012

  Mlinarstvo in mlin za žito, moko

  Štupnikov mlin je mlin za žito, moko. Mlinarstvo je v družini prisotno že vrsto let. Štupnikov mlin je danes edini delujoči še mlin v zgornjem toku reke Krke. Vodenje mlina je leta 2011 prevzel Marjan Maver, ki znanje, izkušnje in bogato družinsko mlinarsko tradicijo uspešno povezuje z zahtevami in potrebami sodobnega časa.

  Mlin dandanes združuje uporabo tradicionalne tehnologije mletja na kamen, ki je dopolnjena s sodobnim valjčnim mlinom za mletje pšenice, ajde, koruze, ječmena in drugih žit. Mlin je samozadosten, saj ga z električno energijo v celoti oskrbuje lastna hidroelektrarna.

  Naše poslanstvo je na eni strani usmerjeno v spoštovanje izročila in ohranjanje tradicije, po drugi strani pa aktivno spremljamo potrebe kupcev in skušamo ponuditi kar najbolj pestro izbiro izdelkov (tudi iz žit, ki si v sodobnem času ponovno utirajo svoje mesto, kot na primer pira, ječmen, oves ipd.).

  ponedeljek, 02. april 2012

  Arhitekti i arhitektonski ured

  Podjetje Studio Artis d.o.o. arhitektonski ured je ustanovljeno leta 2002.
  Lastnik in glavni oblikovalec podjetja  je Ozana Šustić, dipl. arhitekt. Od svoje ustanovitve je podjetje spreminjalo svoje poslovanje, spremljalo svetovne trende ter uvajalo nove tehnologije in vse programe, da bi bolje predstavilo svoje projekte strankam. Vsako delovno mesto uporablja za načrtovanje licenčni AutoCAD.

   V 10 letih so ustvarili več sto manjših in večjih stanovanjskih projektov ter stanovanjskih in poslovnih objektov. Za velik del med njimi so pridobili tudi gradbena dovoljenja. Tudi v zadnjih 2 letih je večina njihovih projektov s pomočjo nadzora po koncu registracije v zemljiško knjigo in katastra.

  Od leta 2010/2011 so delali na projektih za velike verige veleblagovnic Lidl in Tommy.
  V podjetju je trenutno zaposleno: 2 mag. arhitekt (VSS), 1 inženir (VSS) in kot pomožni delavec upravnega osebja.

  četrtek, 29. marec 2012

  Protikorozijska zaščita za kovino

  Protikorozijska zaščita Jeklenih daljnovodnih stebrov (DV) in drugih elektroenergetskih objektov , zaščita drugih jeklenih konstrukcij, rezervoarjev cevovodov in opreme, protikorozijska zaščita za kovino ter cestni in železniški mostovi, viadukti, mostne ograje Industrijske hale, trgovski centri, ...

  sobota, 24. marec 2012

  Solarne elektrarne Solarus

  Sončna energija = Čista energija - obnovljivi viri. Sončna energija ni samo enostavna za uporabo temveč tudi najbolj energična. Že majhen del svetlobe, ki bi se pretvoril v električno energijo bi zadovoljile vse potrebe po energiji. V primarnem smislu je sončna energija brezplačna. Emisije CO2 praktično ni tudi sevanja ni nobenega. Fosilna goriva so vse redkejša in dražja. Glede narasta prebivalcev v Aziji in povečanje potreb po električni energiji je sončna energija, ki bi nevtralizirala ta trend. Izdelava spletne strani Celje izvaja tudi celovito prenovo vsebin, tekstov, slik na spletni strani za sončne elektrarne.

  Solarne elektrarne Solarus nudijo vse to in še več.

  sreda, 21. marec 2012

  Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete

  Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (ŠS EPF UM) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti.
  Študentski svet je organ študentov, preko katerih študenti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, statutom univerze in s Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov avtonomno urejajo svoje delovanje ter zagotavljajo in izvajajo soupravljanje študentov na članici in univerzi.


  petek, 16. marec 2012

  Svet energije Krško

  Svet energije Krško je spletna stran oz. interaktivni multimedijski center, ki obiskovalcem omogoča potovanje v svet energije in energetike.

  Eksponati za  spoznavanje različne proizvodnje električne energije, velika 3D maketa Nuklearne elektrarne Krško, model reaktorske posode in gorivnega elementa, meglična celica, dinamična igra za izbor najprimernejše energetske mešanice za pokrivanje dnevne porabe električne energije v Sloveniji, eksponat, kjer boste odkrili svet, ki se skriva za vtičnico, in še mnoge druge zanimive eksponate …


  ponedeljek, 12. marec 2012

  Tovarna papirja Vipap Videm Krško d.d.

  VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. je proizvajalec časopisnih papirjev in premazanih grafičnih papirjev. Kot osnovno surovino v pretežni meri uporabljajo reciklirana vlakna, ki jih pridobijo s predelavo starega papirja po postopku razčrniljenja (odstranjevanje tiskarskih barv). Letna proizvodnja znaša do 140.000 ton standardnih in izboljšanih časopisnih papirjev ter do 70.000 ton grafičnih papirjev.

  sobota, 10. marec 2012

  Izdelava fasade

  Material je enokomponentna cementna mešanica z dodanimi polimerskimi vlakni. Z unikatnim dekorativnim betonom lahko ustvarimo globoke stenske teksture z zelo realističnim naravnim kamnitim ali opečnatim izgledom. Ustvarja realističen 3D izgled različnih kamnitih in opečnatih vzorcev. Stenski sitem je bil testiran in razvit skozi leta za dosego optimalnega izgleda in obstojnosti. Podjetje Vindicta nudi tudi ostala gradbena dela: izdelava fasade, tesarska dela, vzdrževalna dela, ...

  ponedeljek, 05. marec 2012

  Izdelava logotipa cena

  Poslovanje želimo čim bolj olajšati, zato vam zagotavljamo enostavno naročilo profesionalne grafične podobe in izdelava logotipa. Do vrhunskega končnega izdelka vas ločijo le trije koraki. Logotip je ogledalo vašega podjetja oziroma blagovne znamke in lahko zagotovi povečanje prepoznavnosti ter posledično prodaje izdelkov oziroma storitev. Dober logotip mora biti zasnovan zelo premišljeno in mora biti na eni strani dovolj izviren ter unikaten, po drugi strani pa tudi dovolj zgovoren, da bo jasno prenesel sporočilo o vašem podjetju in storitvah.

  Odločite se za profesionalno izdelavo logotipa, kjer bosta v končnem izdelku združena bogato znanje grafičnega oblikovalca ter maksimalna kreativnost, zaradi česar bo logotip izstopal in bo odlično uresničeval svoje poslanstvo.

  četrtek, 01. marec 2012

  Karcher trgovina

  Karcher trgovina s stroji Karcher nudi ugoden spletni nakup iz zaloge. Med drugim lahko kupite: Kärcher Hobi program za dom in vrt. Visokotlačne čistilne naprave Karcher, Sesalniki za dom, Pometači in metle, Pralni sesalniki, Parni čistilniki, Čistilnik oken, Parne likalne postaje, Separatorji za vodo, Namenski seti, Čistila, Parni sesalniki, Pribor za čiščenje, ...


  ponedeljek, 27. februar 2012

  Online tečaji kreativnega pisanja

  Online tečaji so urejeni tako, da lahko vse vsebine nemoteno prenesete na računalnik, jih natisnete in prihranite za nadaljnjo uporabo. Etečaji zagotavljajo tudi uporabo manj klasičnih orodij učenja in tako si lahko poleg klasičnih tipkanih gradiv ogledate tudi video posnetke, PowerPoint prezentacije, slike in itd. Na voljo vam je tudi mentor za dodatna vprašanja in odgovore.

   Tečaj kreativnega pisanja je prava izbira za vse, ki radi pišejo in si želijo svoje veščine izpopolniti. V 30 dneh boste spoznali veliko teoretičnih osnov, tehnik in nasvetov za pisanje ter svoje zanje utrjevali z raznolikimi kreativnimi vajami pisanja.

  četrtek, 23. februar 2012

  Malice Krško, Brežice, Sevnica - malice in kosila v Posavju

  Kam na malico v Posavju? Ponudba je velika, raznolika, nimate pa časa preklikati in preklicati vse gostilne in restavracije? Portal ePosavje.com je to storil namesto vas in objavil vse malice v Posavju na enem mestu.


  ponedeljek, 20. februar 2012

  Lesena vhodna vrata Cenik - Lignum protivlomna vrata

  Lignum lesena vhodna vrata in protivlomna vrata za stanovanje ali hišo. Svojim kupcem se individualno posvetijo, jim svetujejo glede izbire modelov in materialov ter jim v celoti prisluhnejo glede njihovih želja.

  Varnost doma in stanovanja je v teh časih vedno pomembnejša, zato so v Lignum vrata pripravili za vas široko paleto ponudb protivlomnih vrat za stanovanja v bloku. Podjetje izdeluje in prodaja tri sklope varnostnih vrat in sicer se ti skopi delijo glede na varnostni in cenovni razred.

  Dovršenost izgleda, stabilnost in odpornost na vremenske vplive in visoka stopnja varnosti, dajejo vhodna vrata Lignum na najvišje mesto med ponudniki vhodnih vrat.

  sreda, 15. februar 2012

  Geodetske storitve cenik

  Neurejene meje lahko povzročijo veliko nepotrebnih preglavic, zato se čim prej odločite za ureditev meje, da boste zadovoljni vi in vaši sosedje. Pogosto se namreč dogaja, da nekdo uporablja vaš del zemljišča, pogosto celo v prepričanju, da gre za njegovo lastnino.

  Vse dvome lahko preženete z geodetskim postopkom ureditve meje, pri katerem je mogoče natančno določiti meje s sosednjimi parcelami. Pred izvedbo mejne obravnave bomo za vse poskrbeli mi, saj bomo pri geodetski upravi pridobili vse zemljiško-katastrske podatke, ki so potrebni za ureditev meje. Geodetske storitve opravljamo strokovno in zanesljivo.


  sobota, 11. februar 2012

  Posteljnina Smrkci in ostali otroški junaki

  Posteljnina za otroke, mladostnike in odrasle. Posteljnina z modernimi in klasičnimi motivi. Poceni ponudba kvalitetne posteljnine vsebujejo prevleke za pokrivala in prevleko za vzglavnik. Posteljnina je na voljo v dveh dimenzijah: 140x200 cm in 200x200 cm. V ponudbi se nahaja tudi Beneton posteljnia. Posteljnina je iz 100% bombažne tkanine v kvaliteti saten. Moderni motivi posteljnine iz kolekcije pomlad - poletje.

  Otroška posteljnina najrazličnejših motivov. Ponudba otroške posteljnine vsebujejo prevleke za pokrivala in prevleko za vzglavnike. Izbirate lahko med Disney-evimi motivi ter ostalimi risanimi junaki: Smrkci, smrketa ali smrkec, Hannah Montana, Barbie Princess Pauper, Cars Team Retread, Ferrari Race, Barbie & Magic Pegasus, Cars Mc Queen, Hello Kitty Bamboo, Ninja Turtles, Spiderman, Superman, ... in še kaj. Otroška posteljnina z znanim motivom iz 100% bombaža. Posteljnina za prijeten spanec z Disneyevimi in drugimi junaki otrok. Samo naravni materiali.

  torek, 07. februar 2012

  Računovodstvo za samostojne podjetnike

  Zagotovili vam bomo kakovostne računovodske storitve, prisluhnili vašim potrebam in se držali dogovorjenih rokov izvedbe storitev. Odločite se za strokovno in kvalitetno davčno svetovanje, s katerim lahko izboljšate in optimizirate poslovanje vašega podjetja. Računovodstvo Kralj za optimizacijo vašega poslovanja.

  petek, 03. februar 2012

  Računalniške igre za otroke in najmlajše

  Računalniške igre za PC osebne računalnike in konzole. Vse od streljačin, prvoosebnih iger do iger za otroke in najmlajše. Spletna trgovina za računalniške igre.

  ponedeljek, 30. januar 2012

  Izposoja glasbene opreme in glasbenih inštrumentov


  Vsak bodoči glasbenik želi na začetku čim cenejše spoznanje ali je instrument njemu pisan na kožo. Danes ima že vsak malo večji kraj verificirano ali privatno glasbeno šolo. Torej potrebujete samo še instrument.
  Stran je namenjena tudi profesionalnim glasbenikom, kjer dobijo odlične instrumente. Izposoja glasbene opreme.
  To vam omogočamo mi z vrsto profesionalnih in šolskih glasbil. Nudimo vam izposojo diatoničnih in klavirskih harmonik, klaviatur, kitar, bas kitar, baritonov... itd


  V spletni naročilnici vpišite vse vaše podatke in opis kakšen instrument potrebujete. Potrebno je pripisat podatke o katerih se predhodno posvetujete z vašim učiteljem. Velikost instrumenta, v primeru izposoje diatonične harmonike duri ( c f b, b es as, ...), za kakšen namen potrebujete instrument in čas najema, če se to predvideva.

  Po prejemu vašega naročila mi uredimo glasbilo in pripravimo ponudbo. Instrument pridete iskat na naš sedež, kjer podpišete pogodbo. S sabo imejte osebni dokument!

  Instrumente si lahko izposodite za nedoločeno obdobje za katere mesečno dobite na dom položnico katero poravnate do 10 v mesecu.

  sreda, 25. januar 2012

  Valentinovo 2012 - Kaj podariti za valentinovo

  Dileme ni. Parfum! Ugodni parfumi se dobijo v spletni trgovini eNakupi.com. Verjetno so krivi filmi, malo tudi reklame in prodajalci, ki ustvarjajo 'famo', da je potrebno za Valentina podariti kak parfumček, kos perila, rožice, itd. Zakaj pa svojo drago ne bi preprosto peljali na gledališko predstavo, drsanje na ledu, sproščajočo masažo?

  sobota, 21. januar 2012

  Kartuše za HP, Canon, Epson - Poceni kartuše

  Poceni kartuše za vse vrste printerjev in tiskalnikov

  Gotovo ste že naveličani tega, da morate prehitro zamenjati vaše kartuše in da ne delujejo tako, kot bi morale. Danes ima skoraj vsak dom že printer, ki lahko precej olajša opravljanje drobnih pisarniških opravil kar iz udobnega domačega naslonjača. Kljub ugodju, ki nam ga printerji ponujajo, pa so hkrati povezani tudi z velikimi stroški, saj je potrebno kartuše neprestano menjati. zato je zelo pomembno, da za vaš printer izberete le kvalitetne kartuše, ki bodo zagotovile dolgo življenjsko dobo vašega tiskalnika in kakovostno tiskanje. Pogosto zapravljate dragocen čas, ko se trudite iskati kartuše za vaš printer, saj je ponudba na trgu izredno pestra in vam številni ponudniki ponujajo kartuše izredno različnih kvalitet. Za vaš tiskalnik lahko namreč poiščete originalne kartuše, ki vam garantirajo določeno kvaliteto, hkrati pa je na trgu mogoče kupiti tudi rabljene na novo polnjene kartuše in nadomestne kartuše drugih, ponavadi cenejših proizvajalcev.

  Odločitev o nakupu izbrane kartuše mora biti smotrna in ni dovolj poiskati le najnižjo ceno, saj izbira kartuše vpliva tudi na kvaliteto in vzdržljivost vašega printerja. Nekvalitetne kartuše vam bodo povzročile veliko preglavic pri tiskanju, saj lahko povzročijo pacanje papirja, poleg tega pa krajšajo življenjsko dobo in kvalitetno delovanje vašega printerja. Najdete lahko veliko prodajalcev, ki vam ponujajo takšne in drugačne kartuše, zato imate pogosto z izbiro pravega veliko dela. Najprej vas seveda pritegnejo ugodne kartuše in cena dejansko je kriterij, po katerem je kartuše smiselno izbirati, saj lahko s pravilno odločitvijo ogromno prihranite. Originalne kartuše imajo ponavadi izredno visoke cene in če vaš printer veliko uporabljate, morate kartuše menjati izredno pogosto, kar lahko predstavlja precejšen strošek. Vsekakor pa zgolj cena ne sme biti odločilna pri izbiri kakovostne kartuše, saj je na trgu po najnižjih cenah mogoče dobiti tudi nekakovostne izdelke, ki ne bodo optimalno zadovoljili vaših pričakovanj, zato raje poiščite med ponudniki, ki vam zagotovijo originalne kartuše, vendar vam ponudijo ugodne možnosti nakupa in lahko tako kartuše dobite po ugodnih cenah. Pri izbiri kartuše mora biti torej poleg cene na prvem mestu kakovost, ki vam jo lahko omogočijo predvsem priznani proizvajalci, ki naredijo originalne kartuše za točno določen printer in s tem tudi njihove karakteristike prilagodijo točno določenemu aparatu.

  Priznani proizvajalci vam tudi zagotovijo garancijo na kvaliteto in vam zagotovijo toliko kopij, kot jih je dejansko predvidenih, zaradi česar lahko brez skrbi tiskate in uživate ob uporabi kartuše dlje časa. Prav tako ste lahko brez skrbi, da kartuša ne bo negativno vplivala na vaš tiskalnik in bo celo pripomogla k njegovemu optimalnemu delovanju, kar boste zagotovo opazili. Vsi se o najboljšem ponudniku za kartuše ponavadi odločamo tako, da si ogledamo ponudbo in smo koncentrirani na cene. Dobro je, da spremljate kartuše v akciji, saj lahko takrat dobite zares najboljše izdelke po ugodnih cenah in si tako zagotovite večji prihranek denarja. Eno kartušo lahko kupite tudi na zalogo in tako brez skrbi tiskate, saj imate ves čas na dosegu roke zamenjavo kartuše in vas tiskalnik ob pomembnih priložnostih ne more pustiti na cedilu. Kvalitetne kartuše vam lahko zagotovijo tudi do 70 % prihranek pri tiskanju, saj so narejene tako, da printer optimalno razporeja črnilo in omogoča maksimalno število kopij. Poleg tega si ob nakupu kvalitetne kartuše zagotovite tudi visoko kakovost črnila, kar boste opazili že po prvi kopiji, ki jo boste naredili.

  Črnila za kartuše namreč pri specializiranih proizvajalcih niso univerzalna, temveč so prilagojena glede na vrsto tiskalnika in serijo, zato boste le na ta način svojemu tiskalniku zagotovili najboljše delovanje. Kadar potrebujete najboljše kartuše, se obrnite na preverjene ponudnike, ki vam bodo zagotovili ugodne cene in najvišjo kakovost. Ne posegajte po plagiatih, saj boste pri tiskanju opazili nižjo kvaliteto. Raje počakajte na akcije kartuš in si zagotovite originalne izdelke, ki vas bodo navdušili s kvaliteto in optimalnim delovanjem. Kartuše dejansko morajo omogočiti število kopij, kot je napisano na embalaži, kar vam bo zagotovilo tudi velik prihranek denarja, zato je na začetku pametno investirati v kvaliteto, ki se vam bo v izredno kratkem času obrestovala.

  torek, 17. januar 2012

  Oblačila za dojenčke Orchestra

  Vaši najmlajši potrebujejo predvsem udobna oblačila, ki so nežna do občutljive kože dojenčka ali malčka in primerna za vse priložnosti. Poleg kakovosti in udobja pa boste z linijo Orchestra dobili še pisano paleto različnih barv, kreacij in vzorcev, zaradi katerih bodo vaši najmlajši izgledali še bolj očarljivo. Oblačila za dojenčke dopolnjujejo domiselni detajli in vzorci, ki oblačilom dajejo edinstven videz. Vaš malček bo z oblačili Orchestra okusil najbolj prijazen in očarljiv svet mode, ki bo zagotovo všeč tako njemu kot vam.

  četrtek, 12. januar 2012

  Izdelava spletne strani 1A

  Prisotnost na spletu je nuja. Pomagali vam bomo, da boste tudi vidni, ne samo prisotni. Potrebujete kvalitetno spletno stran? uporabno spletno trgovino? unikatno grafično podobo? novo domeno? Nič lažjega, podjetje 1A Internet d.o.o. nudi vse to in še več.

  Izdelava spletnih strani je postopek, ki ga je najbolje zaupati izkušeni ekipi z dolgoletnimi izkušnjami na področju spleta.

  Zakaj izbrati nas? Ker vam spletno stran ne bomo samo postavili in vas pustili same, ampak bomo poskrbeli, da bo tudi dobro najdena, ažurirana in osvežena.

  ponedeljek, 09. januar 2012

  Prenosniki HP - akcije in ugodne cene prenosnikov

  Če iščete poceni prenosnike, potem je pravi naslov spletna trgovina eNakupi.com. Prenosniki HP, Acer, Toshiba prenosni računalniki, Asus, Lenovo, Dell prenosniki, Sony, MSI, ...

  Prenosniki za domačo in poslovno rabo, za podjetja, igranje iger, gledanje filmov, poslušanje glasbe. Saj veste, vse to in še več!

  sreda, 04. januar 2012

  Parfumi, moški in ženski parfumi

  Parfumi za vsakogar in za vsak žep. Ženski parfumi, moški parfumi in otroški parfumi. Velika izbira priznanih parfumov. Poceni originalni parfumi, ekskluzivne cene.

  Parfumi in toaletne vodice so pozorno in dragoceno darilo za vašega partnerja. Podarite sebi ali svojim najbližjim originalen parfum po izredno ugodnih cenah.