sobota, 17. avgust 2013

Mizarska delavnica

V sklopu mizarske delavnice deluje več izkušenih mizarjev. V sklopu storitev vam lahko zagotovijo izdelavo notranje opreme za: - kuhinje, - jedilnice, - dnevne sobe, - spalnice ter - izdelavo vseh vrst vrat on oken. Lesene kuhinje so še posebej izziv za izkušene mizarske mojstre, saj je prav vsak prostor drugaćen in potrebuje oseben pristop.

četrtek, 08. avgust 2013

Detektivske storitve zakonodaja

Iz zakona o opravljanju detektivske dejavnosti Do uveljavitve zakona, ki bo urejal materialne in druge pogoje za delo predsednika republike, določa predsednik republike s svojim aktom organizacijo urada, imenuje generalnega sekretarja urada in druge funkcijonarje v uradu detektivska agencija ter jim določa plače, nadomestila in druge prejemke. Do oblikovanja vlade po prvih volitvah v Državni zbor po uveljavitvi tega zakona opravlja naloge iz 2. do 6. in iz 9. do 11. točke 173. člena tega zakona Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, ostale naloge iz 173. člena tega zakona pa ministrstvo, pristojno za upravo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča o pobudah za oceno ustavnosti prvega odstavka 193. člena tega zakona se zadrži izvrševanje 1. točke prvega odstavka 154. člena tega zakona, kolikor se nanaša na uradnike, za katere iz drugega stavka prvega odstavka 193. člena tega zakona izhaja obveznost, da v roku treh let od začetka uporabe tega zakona opravijo strokovni izpit. Predlog, naj Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje prvega odstavka 193. člena tega zakona, se zavrne.